Homo Sexverhalen!
Penis-XL is de penis stretcher zonder peperdure chirurgische ingreep!
Penis-XL is de penis stretcher zonder peperdure chirurgische ingreep!
Biggest Penis, vergroot je penis en wees weer trots op je mannelijkheid!

Geef je vrouw of vriendin als verrassing "Een Grotere Pik" cadeau. Verras haar met wat extra centimeters. Wedden! Dat jullie seksleven weer bruisend wordt!

Penis-XL is de penis stretcher zonder peperdure chirurgische ingreep!

Size Does Matters!

Hoe groot is die van jou?

Aftrekken in de trein

Categorie: aftrekken   Toegevoegd op donderdag 12 juni 2014 13:42
Nieuw Homo Sexverhaal!
Ongeveer een half jaar geleden zat ik na een lang feest en een veel te lange afterparty nog steeds behoorlijk onder invloed in de nachtnet trein terug naar Amsterdam met in mijn ene hand mijn telefoon waarop ik keek naar seks foto’s terwijl mijn andere hand onder mijn jas in mijn half losgeknoopte broek mijn inmiddels stijve penis masseerde. Ongegeneerd mezelf aan het aftrekken – door de drugs – in een lege coupé, in zo’n vier-zits compartiment notabene. Ik had niet door gehad dat de conducteur, een man van dertig met een Turks of Marokkaans uiterlijk, ... meer lezen »»

Mijn vader betrapt met een andere man

Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 8 oktober 2013 05:06
Mijn vader betrapt met een andere man - Homosexverhalen!
Ik wilde een scooter hebben. Sparen was haast ondoenlijk. Ik kon geen baantje krijgen. Toen ik naar huis fietste lang de parkeerplaats, zag ik de auto van mijn vader staan. Ik wist dat mannen elkaar daar ontmoeten. Seks met elkaar bedreven. Ook in het park, maar ook op de parkeerplaats. Ik wilde eerst naar mijn vader toe fietsen, kijken of hij pech had. Omdat hij snel uitstapte, de bosjes inliep, volgde ik hem op afstand. Ik zag een vrachtwagenchauffeur achter hem aanlopen. Even later kon ik van afstand zien dat hij mijn vader begon af te trekken. ... meer lezen »»

Ik kom alleen de pizza bezorgen

Categorie: verkracht   Toegevoegd op zondag 18 augustus 2013 08:10
Ik kom alleen de pizza bezorgen - Homosexverhalen!
Twintig, werkeloos en zeker in deze tijd niet makkelijk een baan te vinden en mijn ouders zijn niet makkelijk en dus het internet afzoeken en wat kranten voor een baan. Baantjes waar ik eerder niet aangedacht had die hadden nu ook wel mijn aandacht en dus viel mijn oog op een advertentie van een pizzeria, gevraagd bezorger voor onze pizzeria. En dus ik, Chris, belde om een afspraak te maken en na een uurtje over mezelf verteld te hebben zouden ze het binnen drie dagen laten weten. Ik wachtte in spanning af en inderdaad binnen drie dagen netjes een ... meer lezen »»

Ik ontmaagd een Marokkaanse jongen

Categorie: marokkaans   Toegevoegd op zaterdag 9 maart 2013 06:09
Ik ontmaagd een Marokkaanse jongen - Homosexverhalen!
Ik heet Rob en ben een blonde jongen van 22 jaar 1,87, 81 kg en gespierd en zie er goed uit. Het begon toen ik een nieuwe TV ging kopen in de winkel werd ik geholpen door een Marokkaanse jongen, die ik herkende als de jongen die bij mij de krant bezorgde. Dat vertelde ik hem ook en hij zei ja maar nu help ik hier op vrijdagavond en de zaterdag. Hij liet mij de diverse modellen zien en vertelde de details erover. Ik koos een model uit en dat zou een paar dagen later bezorgt worden. Een paar weken dat het toestel bezorgt was veranderde de zenderindeling ... meer lezen »»

Mijn eerste keer moest nog komen

Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op zondag 8 juli 2012 04:26
Mijn eerste keer moest nog komen - Homosexverhalen!
Ik kan me herinneren toen ik in de laatste klas van de basisschool zat, dat we af en toe met vrienden die ik leuk vond in de struiken gingen zitten. Daar was het lekker aan elkaars lul zitten, en met je kleine piemeltje in zijn "hondjesstand" de anderen proberen te neuken. Interesse en nieuwsgierigheid werden alleen maar groter, hoe zou het voelen als we echt konden penetreren want dat lukte nog niet altijd. Toen we de kans kregen, op een late middag waarbij mijn ouders weg waren kwam m'n vriend naar mijn huis. Hij was veel sneller dan mij, want ... meer lezen »»

Arm jochie

Categorie: negersex   Toegevoegd op zondag 29 januari 2012 20:51
Arm jochie - Homosexverhalen!
Arm jochie. Hallo ik ben Roy een neger van 42 jaar, ben 195 lang, weeg 85 kg. Omdat ik 3 keer per week train heb ik een erg gespierd lijf. Ook ben ik heel groot geschapen; stijf is mijn lul 25/8 cm. Dat is dikker dan je pols en zo lang als een flinke komkommer. Ik ben erg dominant, potent en ik zoek een jonge slanke boy die gehoorzaam is en braaf zuigt. Je moet niet kleinzerig zijn want ik ga je hard en vaak neuken. Deze oproep had ik op een chatsite gezet en er reageerde een jongen (slaveboy) van een jaar of zeventien waar ik al een tijdje mee ... meer lezen »»

Vissen met een rare hengel

Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 28 september 2011 21:11
Vissen met een rare hengel - Homosexverhalen!
Zondagmiddag ik pakte mijn viskoffer, hengel en schepnet en fietste naar mijn favoriete visstek. In een rustig bosrijk gebied zat ik even later aan de kant van een meertje en gooide mijn hengel uit. Na een half uurtje naar die toch wel stille dobber te hebben gekeken begon ik de hoop op te geven. Ik ging achterover liggen en begon wat te fantaseren. Eerst over Jan een buurjongen en ik beeldde me in dat ie naakt voor me stond en ik aan zijn piemel mocht zitten. Ik werd geil van mijn fantasietje en maakte mijn broek los. Mijn eigen piemel was ook ... meer lezen »»

Zijn enorme grote negerlul

Categorie: negersex   Toegevoegd op woensdag 14 april 2010 11:13
Zijn enorme grote negerlul - Homosexverhalen!
Ik was pas zeventien geworden maar wist al jaren dat hij op mannen viel en ik fantaseerde al lang over seks met stoere kerels. Gespierde dominante mannen met enorme pikken die mij er flink van langs gaven. Hoe het zou voelen als ik door zo'n man met een grote pik in mijn kontje geneukt zou worden. In mijn dromen werd ik door de ene na de andere vent gepakt en volgespoten met zaad. Maar in werkelijkheid was ik nog maagd en was mijn kontje nog heel erg nauw. Tijdens masturberen had ik wel eens een vinger in mijn anus gestoken maar die ene vinger paste ... meer lezen »»

Neuken in de seksbioscoop

Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op woensdag 17 februari 2010 10:15
Neuken in de seksbioscoop - Homosexverhalen!
Twee maanden geleden stuitte ik tijdens het surfen op een site van een seksbioscoop bij mij in de buurt. Vooral het forum trok mijn aandacht, er stonden veel geile belevenissen op. De bioscoop bestond uit een hetero en een homo filmzaal, daarnaast was er een darkroom en een relaxruimte met een groot bed. Die avond heb ik alle berichten op het forum gelezen, ik ontdekte dat er veel fantasie tussen zat, maar had de indruk dat er best wat te beleven was. In de weken erna las ik bijna dagelijks de nieuwe berichten, vaak aankondigingen van mannen die ... meer lezen »»

Mijn geile buurjongen

Categorie: pijpen   Toegevoegd op maandag 18 januari 2010 09:01
Mijn geile buurjongen - Homosexverhalen!
Mijn overbuurjongen van 17 jaar ziet er zo geil uit dat iedere keer als ik hem zie al een halve erectie krijg. Hij is nog al gewild bij de meiden, blonde krullen, knappe smoel en een broek die steeds maar weer halverwege zijn billen zakt. Met die meiden blijft hij buiten kwekken. Maar als zijn schoolvrienden komen zie ik in de kortste keren de gordijnen van zijn slaapkamer gesloten worden en wat daarachter dan gebeurd kan ik alleen maar fantaseren. Op een zomerse dag was hij (zijn naam is Alexander) buiten met vrienden aan het voetballen. Ik zat ... meer lezen »»

De pizza bezorger

Categorie: liefde   Toegevoegd op zaterdag 21 november 2009 13:49
De pizza bezorger - Homosexverhalen!
Vrijdagavond. Eindelijk weekend! Ik was laat thuis en had zoals de rest van de week weer overgewerkt. Ik had geen zin om te koken dus besloot ik voor die avond pizza te bestellen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik liep nog in m’n kantoorkleding door het huis dat er werd aangebeld. Dat was snel vandaag; binnen 20 minuten! Beter, had toch honger, dus dat kwam mooi uit. Ik loop naar de deur en doe open. Daar stond een jongen van een jaar of 21, 1.80 lang, lichtblonde stekeltjes en mooie felle groene ogen. Wow! “Ik kom uw bestelling afleveren, meneer”. Ik bleef ... meer lezen »»

Weekend vissen met mijn vader

Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 5 juni 2009 10:28
Weekend vissen met mijn vader - Homosexverhalen!
Hey ik ben Dieter, 19 jaar ik ben een sportieve jongen (voetbal, atletiek). Ik woon nog bij mijn ouders Daniella(44) en Pieter-Jan(45). Sinds ik 12 jaar was ga ik elk paasweekend vissen met mijn vader, we trokken de natuur in met onze tent, een vislijn en weinig anders. Een soort overlevingsweekend, want we namen zelf geen eten mee, we moesten dat maar zelf vangen. Die traditie houdt nu al 7 jaar stand, maar dit jaar gebeurde er iets heel vreemd. We vertrokken terug met weinig materiaal, alles wat we niet in één keer naar onze kampeerplaats konden ... meer lezen »»

Met de trein naar de kust

Categorie: homo   Toegevoegd op maandag 1 juni 2009 09:32
Met de trein naar de kust - Homosexverhalen!
Ik herinner het me alsof het gisteren gebeurde. Een paar jaren geleden en toch héél vers in mijn geheugen. Op een mooie zomerse morgen stond ik vroeg op zoals gepland. Rond 7:45 uur stond ik in het Centraal Station te te wachten op perron 5 naar de trein die ons naar de kust zou brengen. Het was lang geleden dat we zo'n prachtige zomerse dagen gekend hadden, absoluut geen vochtige zwoele warmte zoals meestal, maar echt een aangenaam warm zomerweertje. Iedereen liep licht gekleed en leek opgewekt door de aanwezige zonnestralen. Terwijl ik stond ... meer lezen »»

Mijn eerste keer in de sauna

Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op woensdag 8 april 2009 12:03
Mijn eerste keer in de sauna - Homosexverhalen!
Hallo mijn naam is Robert, ik ben 19 jaar en ik studeer en woon in Amsterdam. Vlak bij mijn huis is één sportcentrum waar je onder andere kunt zwemmen, fitnessen en squashen. Ik ga daar vaak met een vriend van me squashen om even alle agressie eruit te rammen en goed te zweten. Vaak gaan we rond een uurtje of 12 in de middag, want dan is er haast niemand en hebben we meer kans op een baan. Het fijne van dit sportcentrum is dat er naast de kleedkamer een sauna is gebouwd, waar je vanuit de kleedkamer zo in kan lopen. Ik vind het altijd heerlijk om ... meer lezen »»

Je moet niet zo naar mijn lul staren

Categorie: marokkaans   Toegevoegd op maandag 5 januari 2009 15:14
Je moet niet zo naar mijn lul staren - Homosexverhalen!
Je moet niet zo naar mijn lul staren. het valt op.' Verschrikt kijk ik een andere kant op, geen idee dat iemand zoiets zou opmerken. Het is vrijdagmiddag drie uur en we zitten aan de rand van het zwembad met niets aan. De lul die ik aanstaarde is van Ahmed, mijn baas. Tenminste als iemand van net zeventien daar voor door kan gaan. Ons werk voor de dag is af; Ahmed is leerling bij een schildersbedrijf en we hadden opdracht het huis, waar de afgelopen maand gewerkt was, schoon en glimmend te maken voordat de klanten op zaterdag arriveren. 'En vergeet ... meer lezen »»

Sex met een jonge Marokkaanse jongen

Categorie: marokkaans   Toegevoegd op maandag 6 oktober 2008 13:02
Sex met een jonge Marokkaanse jongen - Homosexverhalen!
Een echt gebeurde belevenis in voorjaar 2008. Ik (58 jaar) kwam uit nieuwsgierigheid ook wel een in een gay bios. Er waren er in Amsterdam toen nog niet zoveel. Het leek mij toen wel eens leuk om een mannenpik te betasten en te pijpen, want het waren toch erg geile filmpjes van jonge jongens onder mekaar (jaar op 18-20) met mooie grote lullen. Maar hoe doe je en hoe vindt je iemand. Nu is het geen probleem meer. Vaak kwam ik ook op de "Zwarte Markt in Beverwijk". En ja, zo ongeveer 6 a 7 jaar geleden zag ik daar een jongen staan met een stijve ... meer lezen »»

Mijn man pijpte stiekem onze zoon

Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 25 augustus 2008 20:00
Mijn man pijpte stiekem onze zoon - Homosexverhalen!
Ik werd een paar weken geleden geconfronteerd met een zeer heftig seksueel gebeuren, tussen mijn man Freek en onze zoon Gertjan. Mijn man lag op bed in het kamertje van onze zoon met de penis van Gertjan in zijn mond toen ik niets vermoedend wilde laten weten dat ik weer thuis was. Beide waren zij helemaal naakt en schrokken natuurlijk net zo hard van mij, als ik van hun. Ik kwam terug van een opwindende middag samen met mijn schoonzusje Erika, het jongste zusje van mijn man, waar ik een hele geile middag bij haar thuis mee had gehad,wij waren een ... meer lezen »»

Met de tent op reis

Categorie: bisex   Toegevoegd op donderdag 14 augustus 2008 15:02
Met de tent op reis - Homosexverhalen!
Bart en Jan hadden besloten om na de examens het college samen te gaan kamperen. Beiden waren 16 jaar en al enkele jaren goed bevriend. Ze trokken samen naar een gezellige camping in de buurt van Nice. De eerste avond op de camping hadden ze lekker gekookt en een heerlijk flesje wijn gedronken. Ze maakten plannen wat ze de volgende dag zouden gaan doen. Ze besloten vroeg te gaan slapen om de volgende dag een stevige wandeltocht te maken in de omgeving. Bart en Jan sliepen beiden op een luchtmatras op de grond en al vlug dommelde Bart in. Jan draaide ... meer lezen »»

Lekker seksen met geile jonge jongen

Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 8 juli 2008 12:01
Lekker seksen met geile jonge jongen - Homosexverhalen!
Iedere dinsdag middag, als ik niet hoefde te werken ging ik lekker zwemmen, in het dorp was een oud sportfondsenbad, ietwat vervallen, maar ik had er goede jeugd herinneringen aan. Hier was ik tegen mijn eerste grote liefde opgelopen en had ook als puber de eerste kutjes gevoeld bij de meisjes, toen ik later meer belangstelling voor jongens kreeg had ik ook hier de eerste contacten gelegd. Vorige week was het ook weer zover, ik had me goed uitgesloofd met baantjes trekken en stond daarna even bij te komen onder een warme douche. Het was druk, een ... meer lezen »»

Liefde op grote hoogte 2

Categorie: homo   Toegevoegd op zondag 29 juni 2008 06:42
Liefde op grote hoogte 2 - Homosexverhalen!
Het was Donderdag 25 augustus en ik moest de volgende dag werken. Ik ging voor het eerst vliegen en kon dan eindelijk mijn knappe collega weer zien. Het was al weer 10 dagen geleden dat ik hem had gezien en ik verheugde me er erg op. Ik liep om 23:04 naar boven om me klaar te maken, om naar bed te gaan. Ik liep de badkamer in en begon me rustig uit te kleden. Eerst mijn broek en zo steeds weer verder tot ik alleen nog maar mijn boxershort aan had. Ik begon mijn tanden te poetsen, terwijl ik dat deed dacht ik aan Patrick (de leuke jongen van het ... meer lezen »»